top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

FreshDiets4Animals – Koolskampstraat 111 – 8810 Lichtervelde -België

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Therapeut: FreshDiets4Animals – Koolskampstraat 111 – 8810 Lichtervelde – België - BTW  BE0761.270.945

Patiënt: dier dat voor advies en/of behandeling door de cliënt aan de therapeut wordt aangeboden.

Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Advies: een telefonisch gesprek of elektronisch mailverkeer van de therapeut met de cliënt, resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van de patiënt. Het advies is gebaseerd op de door de cliënt verstrekte informatie, informatie behandelende dierenarts en/of analyse laboratorium.

Dienst: voedingsadvies en/of middelen.

Behandeling: het analyseren van labo-uitslagen, het verstrekken van natuurgeneeskundige en/of andere natuurproducten alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt dan wel de patiënt in een consult.

(Behandelings)overeenkomst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de therapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de therapeut om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Praktijkadres: de locatie van waaruit de praktijk van de therapeut wordt uitgeoefend.

Artikel 2

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/dienst, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling (complementaire of natuurgeneeskundig) voor dieren, diensten en/of levering van zaken door FreshDiets4Animals , tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de therapeut, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

6. De therapeut en cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

7. De therapeut geeft advies aan de cliënt vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres.

Artikel 3

Overeenkomst tot behandeling/dienst

1. Een overeenkomst tot behandeling/dienst komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor behandeling aan de therapeut door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de therapeut. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch of schriftelijk geschieden.

2. Van acceptatie is sprake zodra de therapeut een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.

3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en de therapeut heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.

4. Indien de aanbieder van een patiënt niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de cliënt, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de cliënt de volmacht betwist.

5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de therapeut en de schriftelijk door hem aangewezen personen.

6. De therapeut heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst ten aanzien van een aangeboden patiënt en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de therapeut van mening is dat behandeling van de patiënt geen of onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de therapeut van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de patiënt is.

7. In bijzondere gevallen kan de therapeut de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de therapeut te maken kosten voor de behandeling/dienst dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.

8. De therapeut kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling/dienst en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De therapeut is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

9. De (behandelings)overeenkomst verplicht de therapeut uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling/dienst met inachtneming van alle betrokken belangen. De therapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling/dienst noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.

10. Er wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt tenzij dat naar oordeel van de therapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.

11. Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt het adviesgesprek en/of de behandeling/dienst voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de therapeut overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de therapeut de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.

12. Indien een (behandelings)overeenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling/dienst reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt en/of patiënt alsmede voor de behandeling/dienst reeds speciaal bestelde zaken.

13. De therapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) (behandelings)overeenkomst annuleren, indien:

a. het vertrouwen tussen de therapeut en de cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de dat de therapeut geen werkbare situatie meer aanwezig acht;

b. de therapeut van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

c. de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

14. De therapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan de cliënt hoeft te worden verteld.

Artikel 4

Adviesgesprek en behandeling

1. De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van de door de cliënt verstrekte informatie.

2. De therapeut zal het adviesgesprek en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de complementaire en natuurgeneeswijzen voor dieren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling dit vereist, heeft de therapeut het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.

4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het adviesgesprek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de therapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de therapeut zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de therapeut het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

5. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de therapeut kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien is overeengekomen dat het adviesgesprek en/of de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan de therapeut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de therapeut heeft teruggekoppeld.

Artikel 5

Verhindering

1. Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip van een telefonisch consult aanwezig te zijn dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

2. Wijziging of annulering van een opdracht/dienst om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke instemming van betreffende therapeut.

3. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering voor een behandeling aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende telefonische afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6

Tariefstelling

1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de therapeut. Op verzoek van de cliënt worden hem de tarieven voorafgaand aan een adviesgesprek of behandeling toegezonden.

2. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

3. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.

4. Kostenramingen dienen door de therapeut en de cliënt te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.

5. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde adviesgesprekken, behandelingen, diensten, middelen en/of natuurproducten. De kosten van vervolggesprekken, nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de cliënt.

6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de samengestelde aanbieding. Noch geldt dit tarief automatisch voor nabestellingen van vergelijkbare producten.

7. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

8. Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 7

Betaling

1. Betaling geschiedt vooraf door overschrijving op een door de therapeut aan te wijzen bankrekening of na ontvangst factuur (na ontvangst dienst – advies – of middelen).

2. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.

3. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden de door de therapeut bepaalde extra kosten bij cliënt in rekening gebracht.

4. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen cliënt nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota

5. Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.

6. Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de cliënt de therapeut een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.

7. In geval van buitengerechtelijke invordering is cliënt naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.

8. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvragen, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

9. De therapeut is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.

10. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voorzover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op cliënt.

Artikel 8

Verzuim en incasso

1. Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de therapeut is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dit geval naast het verschuldigde bedrag gehouden de wettelijke rente per maand te voldoen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is cliënt een bedrag van €10 administratiekosten per aanmaning verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van de therapeut op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

2. Indien de cliënt ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

Artikel 9

Vaststellen verschuldigdheid

1. Voor de bepaling van wat door of met betrekking tot de patiënt aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

2. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid

1. De therapeut wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.

2. Indien de therapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur cq het bedrag waarop de therapeut op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan cliënt zal op diens verzoek kosteloos een afschrift van de betreffende verzekeringspolis ter beschikking worden gesteld.

3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.

Artikel 11

Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van door de therapeut te leveren za(a)k(en) gaan over op cliënt op het moment van aflevering van de zaken bij cliënt.

Artikel 12

Levering en levertijd

1. Levering van bestelde goederen geschiedt door het verzenden van die goederen naar het door de cliënt opgegeven adres of afhaalpunt, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van cliënt.

2. Levering/toezending geschiedt altijd onder doorberekening van de te maken verzendkosten. Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover door de therapeut wordt besloten.

3. Er worden altijd verzendkosten in rekening gebracht.

4. Postzendingen worden in principe zo spoedig mogelijk na betaling met Bpost of DPD verzonden indien de artikelen op voorraad zijn.

5. De leveringstermijn wordt door de therapeut steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn brengt de therapeut niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van het Boek 6 BW.

6. Adviesgesprekken worden in onderling overleg op afspraak ingeboekt, indien cliënt deze afspraak niet kan nakomen en niet binnen 48 uur de afspraak verzet of annuleert, worden de kosten doorberekend aan cliënt, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Tevens behoudt de therapeut zich het recht voor om de afspraak te verzetten en/of te annuleren.

7. Indien de door de therapeut geleverde goederen door Afnemer worden geretourneerd in verband met een door cliënt onjuist gedane bestelling, is de therapeut gerechtigd de kosten voor verzending en retournering aan cliënt door te berekenen

Artikel 13

Garantie

1. de therapeut geeft garantie op gekochte producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant.

2. de therapeut geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Complementaire en natuurgeneeswijzen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.

3. Cliënt is verplicht de goederen bij levering en in de mate waarin dit in de redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. Gebreken aan de geleverde goederen die bij deze controle vastgesteld zijn of hadden kunnen worden, dienen onverwijld doch uiterlijk binnen drie dagen na leverdatum, onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken aan de therapeut schriftelijk te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze srie dagen na leverdatum is cliënt gebonden.

Artikel 14

Overmacht

1. De therapeut en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de therapeut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de therapeut niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. De therapeut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de therapeut zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover de therapeut ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de therapeut gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeut gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de therapeut zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de therapeut niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16

Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de therapeut zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, adviesgesprek of levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de therapeut. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.

3. Alle door de therapeut voor het advies(gesprek), de behandeling en/of de levering van andere diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiënt- en/of cliëntkaarten en alle andere bescheiden en/of informatiedragers die betrekking hebben op de patiënt blijven te allen tijde eigendom van de therapeut.

4. Cliënt kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.

5. De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de therapeut en de cliënt en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van de therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6. De therapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. De verstrekte blauwdrukken en stappenplannen in het 1-op-1 traject zijn uitsluitend te gebruiken door de cliënt zelf. Deze mogen niet doorgegeven of aangeleerd worden aan derden. De blauwdrukken en stappenplannen zijn de unieke methode en het gedachtengoed wat eigendom is van FreshDiets4Animals

Artikel 17

Klachtenregeling

1. Cliënt is verplicht om door de therapeut te verrichten adviesgesprek, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de (behandelings)overeenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de therapeut verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de therapeut kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de therapeut betreffende een gebrek of onvolkomenheid.

3. Indien de therapeut de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de therapeut te allen tijde het recht en dient hij daartoe door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld om:

a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;

b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;

c. het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid; zulks ter keuze van de therapeut.

Artikel 18

Geschillenregeling

 

1. Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de therapeut en cliënt is uitsluitend het Belgische  recht van toepassing.

2. Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het departement waarbinnen de therapeut gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de therapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page